Privatlivspolitik for Høng Varmeværk a.m.b.a.                                          

Opdateret januar 2020

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Som leverandør af fjernvarme til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med levering af fjernvarme og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

2. Kontaktoplysninger

Høng Varmværk er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Registrerede kontaktoplysninger til Høng Varmeværk a.m.b.a.:

Kontaktperson: ​Regnskabskontoret

Adresse: ​Banemarken 8

CVR: ​29096716

Telefonnr.: ​58852432

Mail: ​mail@h-varme.net

Website: ​www.fjernvarmevaerk.dk

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af fjernvarme jfr. persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål. Derudover indhenter vi måleroplysninger i medfør af art. 6 stk. 1 b), e) og f) for at driftsoptimere vores ydelser og for at sikre dig en så effektiv levering og så billig fjernvarme som mulig.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, målernummer, målerdata, lokationsdata fra internettet, mobil, GPS og billeder taget af installationer m.m. for at opfylde vores aftale med dig om levering af fjernvarme. Vi bruger dit telefonnummer for at kunne kontakte dig fx. hvis vi skal reparere ledninger, udskifte målere, underrette om brud m.m.

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at levere fjernvarme til dig.

5. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til

Vi videregiver dine data til samarbejdspartnere som fx EDB-selskaber, der står for opkrævning af varmeregninger, målerregistrering m.m. Kommer du i restance med betaling af varme, kan vi videresende dine oplysninger til advokat eller inkassobureau, SKAT og fogedret.

Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har indgår vi disse databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed.

Vi har indgået aftaler med følgende samarbejdspartnere:

  • ·​DFF-EDB, der hoster og leverer vores administrationssystem samt E-forsyning og mailserver
  • ​Kamstrup, der håndterer målerdata, og hoster vores fjernaflæsningssystem og lækageovervågning.
  • Blue Idea, der underretter dig via SMS og/eller email i forbindelse med evt. brud på fjernvarmen, lukninger m.m.
  • ·​Xtracon, som er vores IT-firma, der vedligeholder vores server og bl.a. hoster mailserver og back-up
  • Blue Garden, håndterer lønudbetaling m.v.
  • DanaWeb, der leverer vores hjemmeside.

Derudover indgår vi fortrolighedsaftaler med f.eks. Entreprenører, VVS-firmaer eller lignende, der får oplyst vores kunders navn, adresse m.m. Vi har på forhånd sikret, at de og deres medarbejdere overholder reglerne om persondata.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand m.m.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer.

7. Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, men vi får også personoplysninger fra f.eks. målerselskaber. Vi kan også modtage oplysninger fra offentlige myndigheder, ejendomsmæglere m.m., samt offentligt tilgængelige registre.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som aftaleforholdet mellem Høng Varmeværk og dig eksisterer. Ophører du med at være kunde hos Høng Varmeværk, sletter vi dine personoplysninger efter (tidligst efter indeværende år + 5 år – ifølge reglerne i bogføringsloven – men der kan også være behov for at opbevare oplysningerne længere). Leveringsaftaler opbevares uden tidsbegrænsning.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med levering af fjernvarme fra Høng Varmeværk. Skulle du have givet samtykke til os til noget ud over levering af fjernvarme, så har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår i punkt 2.

11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privatlivspolitik for jobansøgere ved ansøgning om ansættelse ved Høng Varmeværk a.m.b.a.

1.Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Som modtager af jobansøgninger tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

2. Kontaktoplysninger

Høng Varmeværk a.m.b.a. er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Registrerede kontaktoplysninger til Høng Varmeværk a.m.b.a.:

Kontaktperson: ​Driftschef Henrik Rohde

Adresse: ​Banemarken 8, 4270 Høng

CVR: ​29096716

Telefonnr.: ​5885 2432

Mail: ​mail@h-varme.net

Website: ​www.fjernvarmevaerk.dk

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med ansættelsesproceduren jfr. Persondataforord-ningen art. 6 stk. 1 b).

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, eksamensresultater m.m., som du selv har oplyst.

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at behandle din jobansøgning.

5. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til

Vi videregiver ikke dine personoplysninger i forbindelse med en jobansøgning til eksterne databehandlere.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

7. Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, og fra evt. referencer, som du selv har oplyst og bedt os om at kontakte.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Opfordrede ansøgninger opbevares, så længe rekrutteringsprocessen står på.

En uopfordret ansøgning opbevares i maksimalt 6 måneder, hvorefter den slettes med mindre, vi har bedt dig om et skriftligt samtykke for at opbevare den i en længere periode.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke om tilladelse til at opbevare en ansøgning tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår i punkt 2.

11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

//