VELKOMMEN TIL HØNG VARMEVÆRK A.M.B.A.

Fjernvarmeforsyningen er normal i det øvrige forsyningsområde.

​​

Fremløbstemperatur fra værket

er i øjeblikket ca. 77 grader C.

Link til DMI´s byvejr for Høng

Høng varmeværk A.M.B.A.

Banemarken 8, 4270 Høng

Telefon: 58 85 24 32

e-mail: mail@h-varme.net

Varmeværkets kontor

Mandag - fredag 08.30 - 11.30

​​​​

​​Hjertestarter på Høng Varmeværk


Hjertestarteren er umiddelbart tilgængelig hele døgnet.

   Aut. el-installatør

Høng Varmeværk har autorisation som el-installatørvirksomhed.

 

 

Høng Varmeværk er registreret

Energivejleder.

 

Årsopgørelse for regnskabsåret 2016-17, samt budget for det forkortede regnskabsår 2017 er nu udsendt.

Indbetalingen pr. 10. oktober 2017 omfatter 2 elementer:

1.årsopgørelse for 2016-17. For lidt indbetalt i forhold til forbrug vil blive opkrævet sammen med aconto- betaling for 2017. For meget indbetalt i forhold til forbrug vil blive modregnet aconto-betaling for 2017.

2. aconto-betaling for 2017. Betalingen opkræves ekstraordinært for en 4 måneders periode, på grund af omlægning af regnskabsår.

​​

Næstfølgende opkrævning forfalder først til betaling pr. 10. februar 2018.

herefter er betalingsdatoerne 10. maj 2018, 10. august 2018 og 10. november 2018​

Solvarmeprojekt vedtaget af generalforsamling

 

En ekstraordinær generalforsamling 26. september, vedtog enstemmigt, at der skal etableres et større solvarmeanlæg sydvest for det eksisterende varmeværk på Banemarken.

 

Solvarmeanlægget vil omfatte ca. 18.000 kvadratmeter solfangere og en akkumuleringstank på ca. 3.000 kubikmeter. Solfangerne vil dække et areal på mere end 5 hektar.

 

Beslutningen betyder,  at varmeværket nu snarest vil få udarbejdet projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven og påbegynde udarbejdelse af udbudsmateriale mv.

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

UDSKIFTNING AF FJERNVARMERØR PÅ FINLANDSVEJ, SNÆBUMGÅRDSVEJ, SVERIGESVEJ, NORGESVEJ OG ISLANDSVEJ

UDFØRES I PERIODEN MAJ - SEPTEMBER 2017.

Der udføres gravearbejde både i veje/fortove og inde på de enkelte ejendomme. Arbejdet medfører i øjeblikket begrænsninger i tilkørselsforholdene i området.

 

Entreprenørerne skal have adgang til installationen inde i husene.

 

STATUS pr. 25. september 2017:

 

Den megen regn i august og september har medført  forsinkelser i forhold til den oprindelige plan. Varmeværket forventer dog, at alt rørarbejde vil være afsluttet inden der for alvor bliver behov for opvarmning i boligerne.

 

Der udføres i øjeblikket gravearbejder på Sverigesvej og Snæbumgårdsvej. Reetablering er i gang på Norgesvej.

 

Gravearbejde i krydset Snæbumgårdsvej/Tranevej er i gang.

Arbejde med montage af trykforøger i rabat mellem fortov og vejbane er i gang.

Trykforøgeren skal sikre stabil fjernvarmeforsyning i området under alle forhold

 

Tilslutning af nye stikledninger på Sverigesvej er i gang.

 

Herudover mangler tilslutning af enkelte stikledninger på Snæbumgårdsvej og Gl. Skolevej. 

 

Når de sidste rør er lagt ned, vil der blive udført afsluttende reetablering og asfaltarbejde

 

Renoveringsarbejdet forventes afsluttet medio uge 41.

 

Herefter vil der blive udført arbejder med udbedring af evt. mangler, indtil sådanne er afhjulpet.

 ------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKTET:

En del af fjernvarmerørene i den nordlige del af Høng har nu nået en alder,  hvor de vurderes til at være udtjente.

 

Der igangsættes derfor i maj 2017 et renoveringsprojekt, hvor alle fjernvarmeledningerne på Finlandsvej, Snæbumgårdsvej, Sverigesvej, Norgesvej og Islandsvej.

 

Arbejdet omfatter både hovedledninger i vejene og stikledningerne som går ind i de enkelte huse.

 

Det betyder at varmeværkets entreprenører skal udføre både gravearbejde og smedearbejde inde på forbrugernes ejendomme og på målerinstallationer inde i husene.

 

 

 

INGEN FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL I HØNG!

 

Der er i øjeblikket presseomtale af mulige prisstigninger på fjernvarmen rundt  om i landet på grund af såkaldt "forrentning af indskudskapital".

 

Energitilsynet har i en principiel afgørelse tilladt en kommune som ejer af et fjernvarmeselskab at trække penge ud af selskabet.

 

Fjernvarmekunderne i Høng behøver dog ikke at bekymre sig af den grund.

 

Høng Varmeværk er ejet af forbrugerne selv, og ikke af en ekstern ejer.

Der er således ingen risiko for at fjernvarmekunderne i Høng kan komme til at betale mere for varmen på grund af "forrentning af indskudskapital"

 

 

 

 

VARMEVÆRKET MISTER FORTSAT FJERNVARMEVAND!

Varmeværket mister i øjeblikket ca. 5500 liter fjernvarmevand i døgnet.

 

Hvis du bemærker tegn på utætte fjernvarmerør så kontakt varmeværket på telefon 5885 2432

Tegn på utætheder udendørs kan være udstrømmende varmt vand, damp, eller markant optøede områder når der er sne og frost.

også damp fra kloakriste kan være indikation på brud på fjernvarmeledninger.

Tegn på utætheder indendørs kan være unormal støj fra varmeanlægget eller konstant usædvanligt høj luftffugtighed i boligen.

Fjernvarmevandet er tilsat lysegrønt farvestof og er mellem 35 og 80 grader varmt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer af varmeværkets vedtægter besluttet

 

De fremlagte forslag til ændring af varmeværkets vedtægt, herunder ændring af varmeværkets regnskabsår så det fra 2018 følger kalenderåret, blev vedtaget enstemmigt af de fremmødte andelshavere på generalforsamlingen d. 20. december 2016.

 

Vedtægtsændringen skal nu formelt godkendes af Kalundborg Kommune før ikrafttræden.

 

 

ÅRSOPGØRELSER UDSENDT
27-09-2017
Årsopgørelser for 2016-17 er nu udsendt til alle forbrugere
» Læs mere....
SOLVARME OVERVEJES I HØNG
10-09-2017
Bestyrelsen for Høng Varmeværk a.m.b.a. har besluttet at anbefale en ekstraordinær generalforsamling, at investere i et større solvarmeanlæg.
» Læs mere....
MANGLENDE OPDATERING AF E-FORSYNING
06-09-2017
Informationsportalen E-forsyning mangler opdatering på grund af skift til nyt regnskabsår.
» Læs mere....
LAVE VARMEPRISER I FORKORTET REGNSKABSÅR
04-09-2017
Den variable varmepris sænkes med 7% i overgangsperioden til kalenderår
» Læs mere....
VARMEVÆRKETS HJERTESTARTER ER NU TILGÆNGELIG HELE DØGNET
19-07-2017
Høng Varmeværk har nu placeret værkets hjertestarter i et udendørs skab så den er tilgængelig for borgerne hele døgnet.
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net