​​Der er ingen registrerede driftsforstyrrelser

Høng varmeværk A.M.B.A.

Banemarken 8, 4270 Høng

Telefon: 58 85 24 32

e-mail: mail@h-varme.net

Varmeværkets kontor

Mandag - fredag 08.30 - 11.30

(hverdage)

​​​​

​​​​

​​Hjertestarter på Høng Varmeværk


Hjertestarteren er umiddelbart tilgængelig hele døgnet.

  

 

Høng Varmeværk er registreret

Energivejleder.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

​7. november 2019:

Udskiftning af hovedledninger ved varmeværket

Arbejdet med udskiftning af hovedledninger på strækningen fra varmeværket på Banemarken og frem til Kløvervej er ved at være afsluttet, og der forventes ikke yderligere driftsforstyrrelse som følge af dette projekt.

Nu skal de sidste udgravninger lukkes, der skal reetableres og ryddes op. Dette arbejde forventes afsluttet inden udgangen af november.

Udskiftningen sker som følge af mange store brud på strækningen gennem de senere år. Fjernvarmerørene udskiftes til såkaldte twin-rør med en isolering som er langt bedre end på de gamle udtjente rør, hvilket vil reducere varmtabet fra rørene markant.

Bæredygtig biomasse

Høng Varmeværk producerer fjernvarme ved forbrænding af biomasse i form af træ/skovflis fra sjællandske skove og halm fra landbrug i nærområdet.

Det er internationalt anerkendt at anvendelse af  biomasse til energiproduktion er vedvarende energi, og at biomassen kan betragtes som CO2 neutralt brændsel.

Den træflis som anvendes af Høng Varmeværk produceres typisk i forbindelse med skovvedligeholdelse/udtynding som et biprodukt til det nyttetræ som er skovbrugets egentlige hovedprodukt. Der dyrkes og fældes således ikke træer alene med det formål at brænde det af.

Når træet vokser i skoven optages CO2 fra luften og bindes i træet. Når træet afbrændes frigives CO2 til luften kan optages af ny bevoksning.

Halmen der anvendes produceres på lokale landbrug og er et biprodukt af kornproduktion.Når kornet vokser på marken optager det CO2 fra luften og binder det i planten. Når halmen så afbrændes frigives CO2 til luften og kan optages af den næste sæsons afgrøder.

I begge tilfælde er der tale en en cyklus, hvor CO2 skiftevis optages fra atmosfæren og bindes, for derefter at frigives, for så igen at blive optaget o.s.v.

Forskellen på halm og flis er cyklus tiden.

Hvor halms cyklus er 1-årig, kan træflisens cyklus variere langt mere, i princippet fra 1 - 50 år. En typisk cyklustid for flis er nok ca. 5 - 15 år.

For både halm og flis kan den skiftevise binding og frigivelse af CO2 betragtes som en balance, hvor ​slutsummen er nul.

prisudvikling kurve2

Ordinær generalforsamling afholdt 30. april 2019​

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, at der ikke var indkommet nogle forslag, og at den udsendte dagsorden var gældende.

Generalforsamlingen fik forelagt og godkendte den reviderede årsrapport for 2018.

Generalforsamlingen fik forelagt budget for 2019, som blev taget til efterretning.

Generalforsamlingen godkendte Investeringer i ledningsnet for DKK 1 mio., investeringer i div. materiel og udstyr for i alt 305.00 samt investeringen i det snart færdigbyggede solvarmeanlæg på ca. DKK 36 mio.

Generalforsamlingen blev orienteret om projektforløb, status samt økonomi vedr. solvarmeanlægget, som med succes netop havde produceret den første solvarme tidligere på dagen.

Palle Krogh og Søren Larsen blev begge genvalgt til bestyrelsen for Høng Varmeværk for en ny periode på 2 år.

Jens Wittrock og Klaus Øberg blev begge genvalgt som suppleanter for en periode på 1 år.

Under punktet eventuelt blev der efterlyst en lettere adgang til E-forsyning på hjemmesiden, hvilket værket lovede at følge op på.

dirigenten afsluttede generalforsamlingen og Formanden takkede for god ro og orden.

BORTFALD AF GRUNDBELØB PÅVIRKER IKKE HØNG VARMEVÆRK
16-02-2019
Der har i den seneste tid været megen omtale af stigende fjernvarmepriser som følge af bortfald af det såkaldte grundbeløb. Dette er uden betydning for Høng Varmeværk
» Læs mere....
PUMPESTATION SIKRER FORSYNINGEN
04-02-2019
Høng Varmeværk har etableret en ny pumpestation på Kulbyvej
» Læs mere....
DER ER EN HJERTESTARTER PÅ VARMEVÆRKET
21-01-2019
På Høng Varmeværk er der en hjertestarter tilgængelig døgnet rundt
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net