​Der er ingen registrerede driftsforstyrrelser.

​​

Høng varmeværk A.M.B.A.

Banemarken 8, 4270 Høng

Telefon: 58 85 24 32

e-mail: mail@h-varme.net

Varmeværkets kontor

Mandag - fredag 08.30 - 11.30

(hverdage)


​​​​

​​Hjertestarter på Høng Varmeværk


Hjertestarteren er umiddelbart tilgængelig hele døgnet.

   Aut. el-installatør

Høng Varmeværk har autorisation som el-installatørvirksomhed.

 

 

Høng Varmeværk er registreret

Energivejleder.

 

DRONER I NATTEN

17. december 2018

De planlagte termografiske undersøgelser af fjernvarmenettet er endnu ikke gennemført. Vind og vejrforhold har ikke givet de nødvendige betingelse for at gennemføre det planlagte "natarbejde"

Undersøgelserne sker ved hjælp af dronebaserede termografiske kameraer som kan registrere varmeudstråling, og gennemføres typisk i aften- og nattetimer.

Droneflyvningerne udføres for Høng Varmeværk af et eksternt firma, der er autoriseret til droneflyvning over bebyggede områder, og sikrer at alle nødvendige tilladelser er på plads.

Renoveringsarbejde ved Sofievej er nu færdigt.

Det omfattende arbejde med udskiftning af fjernvarmehovedledninger på strækningen fra Centervej til Margrethevej ad via Centerparken og Sofievej er nu færdigt.

Arbejdet har nu været i gang i nogle måneder og mange forbrugere er blevet påvirket af de mange afbrydelser, som desværre ikke kan undgås i forbindelse med udskiftningen.

Der udestår kun enkelte mangler at blive udbedret​

Udskiftningen af hovedledningerne på Sofievej er en direkte konsekvens af en dronebaseret termografisk undersøgelse af fjernvarmenettet, som blev gennemført i vinteren 2017/18. Undersøgelsen indikerede at hovedledningerne på Sofievej var i meget dårlig stand,  og at der var et stort varmetab på strækningen. På baggrund af undersøgelsen besluttede varmeværket i foråret 2018 at flytte den planlagte ledningsrenovering i 2018 fra det allerede planlagte område omkring Fynsvej til Sofievej.

Den nye twinrørs hovedledning er radikalt bedre isoleret end den gamle, og forventes at have en levetid på mindst 50 år. De nye rør vil reducere varmetabet og give en bedre fjernvarmeforsyning.

Fortsat Vandtab.

Varmeværket mister fortsat 6.000 liter fjernvarmevand i døgnet

Hjælp os med at finde bruddet.

Brud kan både forekomme inde i en ejendom eller i ude i ledningsnettet.

Tegn på brud inde i et hus kan være kraftig unormal støj/susen i varmeanlægget, unormalt varme gulvflader, pludselig meget høj luftfugtighed/dug eller direkte udstrømmende vand.

Fjernvarmevandet er mellem ca. 35 og  ca. 75 grader varmt og er tilsat grønt farvestof.

KØRER DIN VANDMÅLER KONSTANT????

Samtidigt med at der mistes fjernvarmevand, viser analyser at der tilføres råvand (vandværksvand) til fjernvarmesystemet.

Dette skyldes med stor sandsynlighed en utæt vandvarmer, og betyder at der kommer kalk ind i fjernvarmesystemet, hvilket kan ødelægge varmeoverførslen i værkets kedler og medføre store ekstraomkostninger. Forbrugerne bedes kontrollere deres vandmålere.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mange projekter hos Høng Varmeværk i 2018.

Solvarme på vej

Høng Varmeværk planlægger at etablere et større solvarmeanlæg på marken vest/sydvest for det eksisterende varmeværk på Banemarken.

Solfangerne vil fylde et areal på ca. 5 hektar, og anlægget vil endvidere omfatte en akkumuleringstank på ca. 3000 kubikmeter, teknikbygning samt tilslutning til eksisterende varmeværk.

opførsel af akkumuleringstank forventes påbegyndt inden udgangen af juni.

etablering af solvarmeanlæg forventes påbegyndt til august.

Renovering af fjernvarmeledninger på Sofievej

En dronebaseret termografiundersøgelse har vist at fjernvarmeledningerne på Sofievej er i dårlig stand. Høng Varmeværk planlægger derfor i løbet af sommerhalvåret 2018,  at udføre renoveringsarbejde/udskiftning af strækningen fra Centervej til Tovesvej.

Pumpestation på Kulbyvej

På grund af en overbelastet transmissionsledning på Kulbyvej, kan fjernvarmeforsyningen til forbrugere på Borrevænget i spidslastperioder være​ uregelmæssig. Høng Varmeværk planlægger derfor, inden næste fyringssæson, at etablere en pumpestation til at forøge trykket, således at fjernvarmeforsyningen kan holdes stabil under alle forhold. Pumpestationen tænkes placeret på Kulbyvej i området omkring Jensine Madsensvej.

Byggemodning i Tjørnens Kvarter og Hyldens Kvarter.

Høng Varmeværk er af Kalundborg Kommune blevet bedt om at undersøge muligheden for fjernvarmeforsyning af Tjørnens Kvarter og Hyldens Kvarter

Høng Varmeværk har derfor ladet udarbejde et projektforslag til belysning af de økonomiske forhold vedr. fjernvarmeforsyning af områderne.

Projektforslaget er godkendt af Teknik-og Miljøudvalget d. 7. juni 2018.

Der udarbejdes nu detaljeret projekt, som vil blive udbudt i begrænset licitation jfr. gældende tilbudslovgivning.

NY INFORMATIONSSIDE MED DRIFTSDATA
27-06-2018
Høng Varmeværk har fået lavet en ny side med live-information om tryk og temperaturer mv.
» Læs mere....
Højere returtemperatur og længere ventetid på det varme vand
12-06-2018
Varmeværket modtager flere henvendelser vedr. høje returtemperaturer/dårlig afkøling og længere ventetid på det varme vand.
» Læs mere....
Arkæologiske prøvegravninger
30-04-2018
Forud for det planlagte solvarmeprojekt gennemfører Museum Vestsjælland arkæologiske prøvegravninger på marken vest/sydvest for varmeværket på Banemarken.
» Læs mere....
VARMEVÆRKET PÅ FULD KRAFT!
28-02-2018
Vinteren viser tænder og Høng Varmeværks pumper kører nu på fuld kraft for at forsyne byen med varme.
» Læs mere....
KRAV OM TRYKPRØVNING EFTER SKADER
01-12-2017
Varmeværket kræver at direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg trykprøves efter reparation af f.eks. brud på gulvvarme eller lignende.
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net