VELKOMMEN TIL HØNG VARMEVÆRK A.M.B.A.


Fjernvarmeforsyningen er normal

​​

Fremløbstemperatur fra værket

er i øjeblikket ca. 80 grader C.

Link til DMI´s byvejr for Høng

Høng varmeværk A.M.B.A.

Banemarken 8, 4270 Høng

Telefon: 58 85 24 32

e-mail: mail@h-varme.net

Varmeværkets kontor

Mandag - fredag 08.30 - 11.30

Kontoret er lukket i perioden

27. - 29. december 2017

​​​​

​​Hjertestarter på Høng Varmeværk


Hjertestarteren er umiddelbart tilgængelig hele døgnet.

   Aut. el-installatør

Høng Varmeværk har autorisation som el-installatørvirksomhed.

 

 

Høng Varmeværk er registreret

Energivejleder.

 

Høng Varmeværk indfører ny motivationstarif pr. 1. januar 2018

 

Motivationstariffen indfører belønning i form af mindre varmeregning til forbrugere med ekstra god afkøling. Forbrugere med utilstrækkelig afkøling skal fortsat betale ekstra.

 

Se mere om motivationstariffen her

 

tirsdag 5. december kl. 08.00

VARMEVÆRKET MISTER FJERNVARMEVAND.

HJÆLP OS MED AT FINDE BRUDDET!

Bruddet kan være i en hovedledning eller inde i en bygning.

Tegn på brud på hovedledninger kan være damp, og/eller udstrømmende vand .

Tegn på brud i et hus kan være kraftig støj fra varmeinstallationen, høj fugtighed, udstrømmende vand eller damp fra bruddet.

KONTAKT VARMEVÆRKET PÅ 5885 2432 HVIS DU BEMÆRKER TEGN PÅ BRUD.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

ORDINÆR GENERALFORSAMLING BLEV AFHOLDT MANDAG 4. DECEMBER 2017

 

 

 • Flemming Petersen blev valgt til dirigent.
 • Formanden aflagde beretning
 • Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt enstemmigt
 • Budget for indeværende år blev fremlagt
 • Investeringsplan blev fremlagt og godkendt enstemmigt.
 • Investeringsplanen omfattede:
  • Køb af ny nødgenerator
  • Renovering af ledningsnet
  • Investering i solvarmeanlæg 2017 - 2019
 • Der var ikke indkommet forslag fra andelshavere/varmeaftagere

 

 • Bestyrelsen stillede forslag om forlængelse af valgperioden i forbindelse med overgangen til kalenderregnskabsår.  

 

 • Hasse Lundquist blev genvalgt til bestyrelsen
 • Søren Ole Sørensen ønskede ikke genvalg og udtrådte af bestyrelsen
 • Peter With Jensen blev valgt til bestyrelsen

 

 • Jens Wittrock blev genvalgt som suppleant (1.)
 • Klaus Øberg blev valgt som suppleant (2.)
 • Benny Lundgaard, PWC blev genvalgt som selskabets revisor.

 

 

 Solvarmeprojekt vedtaget af generalforsamling

 

En ekstraordinær generalforsamling 26. september, vedtog enstemmigt, at der skal etableres et større solvarmeanlæg syd/vest for det eksisterende varmeværk på Banemarken.

 

Solvarmeanlægget vil omfatte ca. 18.000 kvadratmeter solfangere og en akkumuleringstank på ca. 3.000 kubikmeter. Solfangerne vil dække et areal på mere end 5 hektar. Anlægget vil kunne producere omkring 20% af den årlige fjernvarmeproduktion og reducere det årlige brændselsbehov med mere end 2000 tons halm.

 

Solvarmeanlægget vil kunne forsyne fjernvarmekunderne i Høng med billig, bæredygtig fjernvarme i mange år fremover, og samtidigt være bidrag til den grønne omstilling.

 

Beslutningen betyder,  at varmeværket nu snarest vil få udarbejdet projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven og påbegynde udarbejdelse af udbudsmateriale mv.

 

 

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

UDSKIFTNING AF FJERNVARMERØR PÅ FINLANDSVEJ, SNÆBUMGÅRDSVEJ, SVERIGESVEJ, NORGESVEJ OG ISLANDSVEJ

 

​Efter et projekt og en sommer, der har budt på en del udfordringer er renoveringsprojektet ved at være afsluttet, og mangler kun udbedring af de sidste mangler, samt idriftsættelse af trykforøger/pumpestation ved Tranevej/Snæbumgårdsvej.

 

Hermed skulle en god og stabil fjernvarmeforsyning være sikret i området i mange år fremover.

 

Asfaltarbejde vil blive forelagt Kalundborg Kommune til godkendelse ved vejsyn.

 

Høng Varmeværk takker for den store forståelse, som vores forbrugere generelt har udvist overfor projektet, og vi beklager de gener som den lange anlægsperiode har medført.

 

Årsopgørelse for regnskabsåret 2016-17, samt budget for det forkortede regnskabsår 2017 er nu udsendt.

Indbetalingen pr. 10. oktober 2017 omfatter 2 elementer:

1.årsopgørelse for 2016-17. For lidt indbetalt i forhold til forbrug vil blive opkrævet sammen med aconto- betaling for 2017. For meget indbetalt i forhold til forbrug vil blive modregnet aconto-betaling for 2017.

2. aconto-betaling for 2017. Betalingen opkræves ekstraordinært for en 4 måneders periode, på grund af omlægning af regnskabsår.

​​

Næstfølgende opkrævning forfalder først til betaling pr. 10. februar 2018.

herefter er betalingsdatoerne 10. maj 2018, 10. august 2018 og 10. november 2018​

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

INGEN FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL I HØNG!

 

Der er i øjeblikket presseomtale af mulige prisstigninger på fjernvarmen rundt  om i landet på grund af såkaldt "forrentning af indskudskapital".

 

Energitilsynet har i en principiel afgørelse tilladt en kommune som ejer af et fjernvarmeselskab at trække penge ud af selskabet.

 

Fjernvarmekunderne i Høng behøver dog ikke at bekymre sig af den grund.

 

Høng Varmeværk er ejet af forbrugerne selv, og ikke af en ekstern ejer.

Der er således ingen risiko for at fjernvarmekunderne i Høng kan komme til at betale mere for varmen på grund af "forrentning af indskudskapital"

 

 

 

 

VARMEVÆRKET MISTER FORTSAT FJERNVARMEVAND!

Varmeværket mister i øjeblikket ca. 5500 liter fjernvarmevand i døgnet.

 

Hvis du bemærker tegn på utætte fjernvarmerør så kontakt varmeværket på telefon 5885 2432

Tegn på utætheder udendørs kan være udstrømmende varmt vand, damp, eller markant optøede områder når der er sne og frost.

også damp fra kloakriste kan være indikation på brud på fjernvarmeledninger.

Tegn på utætheder indendørs kan være unormal støj fra varmeanlægget eller konstant usædvanligt høj luftffugtighed i boligen.

Fjernvarmevandet er tilsat lysegrønt farvestof og er mellem 35 og 80 grader varmt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer af varmeværkets vedtægter besluttet

 

De fremlagte forslag til ændring af varmeværkets vedtægt, herunder ændring af varmeværkets regnskabsår så det fra 2018 følger kalenderåret, blev vedtaget enstemmigt af de fremmødte andelshavere på generalforsamlingen d. 20. december 2016.

 

Vedtægtsændringen skal nu formelt godkendes af Kalundborg Kommune før ikrafttræden.

 

 

SOLVARME VIL GØRE FJERNVARMEN I HØNG ENDNU MERE GRØN
31-10-2017
En enig generalforsamling har besluttet at Høng Varmeværk skal etablere et større solvarmeanlæg Syd/Vest for det eksisterende varmeværk på Banemarken.
» Læs mere....
ÅRSOPGØRELSER UDSENDT
27-09-2017
Årsopgørelser for 2016-17 er nu udsendt til alle forbrugere
» Læs mere....
LAVE VARMEPRISER I FORKORTET REGNSKABSÅR
04-09-2017
Den variable varmepris sænkes med 7% i overgangsperioden til kalenderår
» Læs mere....
VARMEVÆRKETS HJERTESTARTER ER NU TILGÆNGELIG HELE DØGNET
19-07-2017
Høng Varmeværk har nu placeret værkets hjertestarter i et udendørs skab så den er tilgængelig for borgerne hele døgnet.
» Læs mere....
ADGANG TIL OPLYSNINGER VIA E-FORSYNING
19-07-2017
Høng Varmeværk tilbyder adgang til egne data via E-Forsyning. E-Forsyning kan tilgås både via værkets hjemmeside via App til android og Ios. Hvis du benytter dig af muligheden for at logge ind via værkets hjemmeside og se "Egne Data", kan du se frem til et helt nyt vindue med nogle let overskuelige kurver, samtidigt med at man kan downloade alle aflæsningsdata.
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net