Høng Varmeværk

Få mest mulig ud af din fjernvarme

UDBUD

Halmleverancer til Høng Varmeværk a.m.b.a.

Høng Varmeværk udbyder leverance af op til ca.  3.000 ton halm for en 1-årig kontraktperiode fra 1. august 2023 til 31. juli 2024.

Halmen skal være bigballer af Heston typen som byg- og/eller hvedehalm.

Enkelttilbud skal være på min. 100 ton, og kan være på max. 500 ton halm.

Tilbud skal være Høng Varmeværk i hænde senest mandag 20. februar 2023, kl. 12.00.

Høng Varmeværk a.m.b.a. forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud, og forkaste alle indkomne tilbud.

Leverandører, som er interesseret i at byde på denne leverance bedes kontakte Høng Varmeværk på e-mail: mail@h-varme.net.

Herefter fremsender værket tilbudsblanket, gældende leveringsbetingelser samt eksempel på leveringsaftale.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Årsopgørelse for 2022 samt budget for 2023 er fremsendt til alle forbrugere.

Årsopgørelser for 2022 og budget for 2023 kan endvidere tilgås via E-Forsyning App og "MIN SIDE" via hjemmeside.

Der logges på E-Forsyning med forbrugernummer og pin-kode, som fremgår af div. breve fra varmeværket.

Årsopgørelse og nyt budget er fremsendt enten via Betalingsservice, E-boks eller post,  alt efter hvilken løsning man er tilmeldt.

Såfremt summen af a-conto indbetalinger i 2022 overstiger beløbet,  der skal betales jfr. årsopgørelsen,  vil det overskydende beløb blive modregnet i 1. a-conto betaling for 2023.

Såfremt summen af a-conto indbetalinger i 2022 ikke dækker beløbet,  der skal betales jfr. årsopgørelsen,  vil det manglende beløb blive tillagt 1. a-conto betaling for 2023.

Forfaldsdato for indbetaling af årsopgørelse 2022 samt 1. a-conto 2023 er fredag d. 10. februar 2023

Bemærk at den såkaldte "indefrysningsordning" ikke gælder for Høng Varmeværk.

Bemærk at den variable varmepris pr. 1. januar 2023 er opjusteret til 652,50 inkl. moms pr. MegaWattime varme.

I tilfælde af større efterbetaling kan man rette telefonisk henvendelse til varmeværkets kontor hverdage 08.30 - 11.30 på telefon 58852432 vedr. mulighed for evt. afdragsordning.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARMEVÆRKET MISTER STORE MÆNGDER FJERNVARMEVAND

Hjælp os med at finde bruddet!

BEMÆRKER DU TEGN PÅ BRUD PÅ FJERNVARMENETTET SÅ KONTAKT VARMEVÆRKET PÅ TELEFON 58852432

Brud kan være enten på de nedgravede fjernvarmerør i gader, fortove og græsarealer rundt om i byen eller inde i en bygning.

Tegn på brud på det nedgravede fjernvarmenet kan være damp fra overflader eller brønde,  tørre pletter hvor de umiddelbare omgivelser ellers er våde af regn, eller udstrømmende grønligt fjernvarmevand.

Tegn på brud inde i en bygning kan være unormal høj luftfugtighed/damp, unormal støj fra varmeanlægget, unormalt varme gulve, eller synligt udstrømmende grønligt fjernvarmevand.

Fjernvarmevandet er tilsat en sporingsfarve der giver vandet et lysegrønt flouriserende skær.

_____________________________________________________________

Indefrysningsordning gælder ikke for fjernvarmen i Høng.

Folketinget har vedtaget at indføre en såkaldt ”indefrysningsordning”,  efter hvilken forbrugere kan få henstand med en del af energiregningen i en periode, såfremt priser er over et vist niveau, og såfremt den pågældende energiform er ramt af prisstigninger i forhold til priserne i 2021.

Da fjernvarmeprisen for et standardhus i Høng i 2022 er lavere end i 2021 og samtidigt er langt under det af folketinget fastsatte prisloft på 26.000 kr., kan fjernvarmeforbrugere hos Høng Varmeværk IKKE opnå henstand under ordningen i 2022.

Der kan således ikke opnås længere tids henstand eller afdragsordninger vedr. betaling for fjernvarme leveret fra Høng Varmeværk i 2022.

Efter varslede prisstigninger pr. 1. januar 2023 vil fjernvarmeprisen i Høng fortsat ligge langt under det fastsatte prisloft, hvorfor det heller ikke vil være muligt at opnå henstand under ordningen 2023.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Varsling af prisstigninger pr. 1. januar 2023

 På baggrund af de generelt stigende omkostninger, herunder omkostninger til træflis, halm, elektricitet, reservedele etc., varsler Høng Varmeværk om forventede prisstigninger gældende fra 1. januar 2023.

Høng Varmeværk varsler stigning i den variable varmepris på op til 90,00 kr. pr. MegaWattime inkl. moms, fra 562,50 inkl. moms op til 652,50 inkl. moms. Dette vil være en stigning på 16,7% i forhold til nuværende variable varmepris.

Målerleje hæves fra 250,00 kr. pr. år til 300,00 kr. pr. måler pr. år, på grund af forøgede måleromkostninger.

Der er pt.  ikke planlagt prisstigninger i de faste rumafgifter.

Samlet set vil prisen for et såkaldt ”standardhus” på 130 kvadratmeter, og et årligt fjernvarmeforbrug på 18,1 MWh efter prisstigningen ligge på kr. 16.002,38 inkl. moms pr. år.

Dette vil være en stigning på 1.691,50 kr. inkl. moms, svarende til 11,8% på den samlede årlige varmeregning for ”standardhuset”, i forhold til aktuelle 2022 priser.

Prisen for en såkaldt ”standardlejlighed” på 75 kvadratmeter med et årligt fjernvarmeforbrug på 15 MWh vil efter prisstigningen ligge på 12.569,00 inkl. moms pr. år.

Dette vil være en stigning på 1.413,00 kr. inkl. moms, svarende til 12,7 % på den samlede årlige varmeregning for ”standardlejligheden”, i forhold til aktuelle 2022 priser.

”Standardhuset” og ”standardlejligheden” er konstruerede beregningseksempler, til brug for prissammenligninger, og er derfor ikke et udtryk for den specifikke prisstigning for netop din bolig/ejendom.

Denne varsling af forventede prisstigninger, sker i henhold til Forsyningstilsynets ”Vejledning om varslingsreglerne efter Varmeforsyningsloven”, som angiver, at væsentlige prisstigninger skal varsles senes 3 måneder inden prisstigningen træder i kraft. Varslingen udsendes med opkrævning af aconto betaling i august 2022.

Høng Varmeværk arbejder målrettet på at levere miljø- og klimavenlig fjernvarme til lavest mulige priser, med behørigt hensyn til forsyningssikkerheden.

 

Høng Varmeværk

 

---

 

 

 

ÆNDRING AF VÆRKETS LEVERINGS-BESTEMMELSER.

Høng Varmeværks Almindelige Leveringsbestemmelser ændres pr. 15. februar 2022, som følge af EU-regler der forpligter forsyningsselskaber til at oplyse om energiforbrug  til slutkunder.

Det betyder, at der er behov for at kunne kommunikere med forbrugere på lettest og billigst mulige måde.

Ændringen betyder, at forbrugere nu skal oplyse en gyldig mailadresse og et mobilnummer til værket til brug for kommunikation mellem værket og forbrugeren, og at værket kan kræve forbrugere tilmeldt en digital postkasse.

Registrering af mailadresse og mobilnummer og tilmelding til E-boks kan ske via E-Forsyning, som kan tilgås via app eller ved at logge ind på E-Forsyning via linket her, eller via "Min Side på værkets hjemmeside.

Forbrugernummer og Pinkode til log-in kan normalt findes på breve og opkrævninger fra varmeværket

Baggrund:

jf. BEK nr. 2251 af 29/12/2020 - Bekendtgørelse om energivirksomheders og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. skal varmeværket udsende information om at kunne tilgå forbrugsoplysninger 7 gange årligt i fyringssæsonen.

Da det er forbrugerne, der i den sidste ende kommer til at betale for opfyldelse af oplysningsforpligtigelsen,  har varmeværket vurderet, at den billigste og enkleste måde for forbrugerne, er at varmeværket kan benytte sig af mail, sms og evt. digital postkasse.

De nye almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering kan ses her på hjemmesiden under menupunktet "Profil" og underpunktet "Vedtægter og Bestemmelser".   Der er tilføjet et nyt afsnit 1.5 med bestemmelser om digital kommunikation.

Der vil blive fremsendt brev til alle forbrugere med information om ændringen.

 

Bæredygtig biomasse

Høng Varmeværk producerer fjernvarme ved forbrænding af biomasse i form af træ/skovflis fra sjællandske skove, og halm fra landbrug i nærområdet. Endvidere produceres 20 - 25% af fjernvarmen på solvarme.

Læs mere

Fjernvarmepriserne påvirkes kun i begrænset omfang af prisstigninger på elektricitet og naturgas

Fjernvarmeforbrugerne i Høng behøver ikke umiddelbart at frygte for store ekstraregninger på fjernvarme som følger af el- og naturgasprisernes himmelflugt.

På den korte bane forventes ikke akutte prisstigninger på fjernvarmen som følger af de hidtidige prisstigninger.

Høng Varmeværk anvender slet ikke naturgas, og selv om der anvendes en del elektricitet til proces i forbindelse med produktionen af fjernvarme, udgør elforbruget kun en marginal del af de samlede produktionsomkostninger, hvilket begrænser effekten af elprisernes stigning på fjernvarmeprisen.

Såfremt elpriserne fortsætter himmelflugten vil det uundgåeligt på et tidspunkt afspejles i fjernvarmepriserne, da alle omkostningerne i den sidste ende betales via disse. Men lige nu kan fjernvarmekunderne glæde sig over at de ikke har naturgasfyr, elvarme eller varmepumpe, som rammes langt hårdere af de stigende priser.

Forbrugsoplysninger

7 gange årligt (oktober - april) sender Høng Varmeværk mails og sms´er ud med oplysning om forbruget, som varmeværket iflg. nye EU-regler er forpligtet til at fremsende i fyringssæsonen.

Beskeden bliver afsendt fra: no_reply@forsyningsservice.dk

 

Varsling af prisstigninger pr. 1. januar 2023

Som vi har informeret om tidligere på året, satte Høng Varmeværk i foråret 2022 den variable varmepris ned med kr. 62,50 pr. MegaWatttime inkl. moms, svarende til prissænkning på 10 %, med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2022. (Fra kr. 625,00 til kr. 562,50 inkl. moms)

Prisnedsættelsen skete på baggrund af, at værket kom ud af 2021 med et økonomisk overskud.

Den gang oplyste vi også, at vi forventede at priserne ville stige igen, til et mere ”normalt” niveau, ved årsskiftet til 2023, hvilket bekræftes af værkets seneste økonomiske beregninger.

På denne baggrund - og som følge af de generelt stigende omkostninger, herunder omkostninger til træflis, halm, elektricitet, reservedele etc., må vi nu varsle forventede prisstigninger gældende fra 1. januar 2023.

Høng Varmeværk varsler stigning i den variable varmepris på op til kr. 90,00 pr. MegaWattime inkl. moms, fra kr. 562,50 inkl. moms op til kr. 652,50 inkl. moms.

Dette vil være en stigning på 16,7% i forhold til nuværende variable varmepris.

Målerleje hæves fra kr. 250,00 pr. måler pr. år til kr. 300,00 pr. måler pr. år, på grund af forøgede måleromkostninger.

Der er pt. ikke planlagt prisstigninger i de faste rumafgifter.

Fjernvarme den grønne løsning

​Med fjernvarme fra Høng Varmeværk er du sikret en nem, stabil og konkurrencedygtig varmeforsyning,  med størst muligt hensyn til klimaet.

Kontakt os på telefon 58852432

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

Læs mere

Tilmeld dig BS

Slip for at huske på, hvornår du skal betale din varmeregning. Undgå renter og gebyrer ved for sen betaling.

Læs mere

SMS Service

Modtag vigtige beskeder Hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i dit område.

Læs mere

Download App

Klik på nedenstående link for at hente App'en, og følg dit varmeforbrug, uanset hvor du er.

Læs mere