Forsyningen er normal

Der er ingen registrerede driftsforstyrrelser.

Onsdag 16. december vil fjernvarmeforsyningen til varme og varmt vand være afbrudt til

række adresser på Højbuen og Bakkedraget på grund af ledningsarbejder i forbindelse med tilslutning af fjernvarmeforsyning til Hyldens Kvarter.

​​

​​Høng varmeværk A.M.B.A.

Banemarken 8, 4270 Høng

Telefon: 58 85 24 32

e-mail: mail@h-varme.net

Varmeværkets kontor

er åbent for telefoniske henvendelser

Hverdage   08.30 - 11.30

​​​

Kontoret er i øjeblikket lukket for personlige henvendelser pga.

Corona beredskab.​​

​​​​​​​​

​​Hjertestarter på Høng Varmeværk


Hjertestarteren er umiddelbart tilgængelig hele døgnet.

  

 

Høng Varmeværk er registreret

Energivejleder.

AFBRYDELSE AF FJERNVARMEFORSYNINGEN

Onsdag d. 16. december i dagtimerne, kan der forventes afbrydelse af fjernvarmeforsyningen til varme og varmt vand til flg. adresser på Højbuen og Bakkedraget:

Højbuen nr.  22, 24, 26, 28, 30, 32, 51, 53, 55, 57, 59 og 61.

Ba​kkedraget nr. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31 og 35.

​Afbrydelsen skyldes ledningsarbejder i forbindelse med tilslutning af nye ejendomme på Hyldens Kvarter.

Varmeværket beklager de gener som afbrydelsen medfører og vi vil naturligvis søge at begrænse afbrydelsen mest muligt.​​

​information om afbrydelsen vil løbende blive opdateret her på siden.

FJERNVARME - DEN GRØNNE LØSNING!

Med fjernvarme fra Høng Varmeværk er du sikret en nem, stabil og konkurrencedygtig varmeforsyning,  med størst muligt hensyn til klimaet.

Fjernvarmen i Høng produceres på solvarme fra vores store solvarmeanlæg, samt CO2 neutral dansk produceret halm og træflis.

Dette giver en varmeforsyning som er næsten 100% CO2 neutral, hvilket er langt bedre end løsninger baseret på elektricitet, hvoraf en stor del fortsat kommer fra kul og oliefyrede kraftværker.

Køber du f.eks.  en varmepumpe, skal du hvert år bekoste et lovpligtigt eftersyn, du skal sørge for løbende vedligeholdelse af varmepumpen,  og når varmepumpen en dag er slidt op, ja så skal du ud og købe en ny...

Med fjernvarme er det os der sørger for din varmeforsyning!

varmen er der altid, og hvis fjernvarmestikledningen en dag skal skiftes ud, sørger vi også for det. Uden at du skal have penge op af lommen!

Du kan fokusere på andre ting,  mens vi sørger for,  at du altid har en stabil og klimavenlig varmeforsyning.

Høng Varmeværk er et andelsselskab ejet af forbrugerne.

Kom og vær med!

Ordinær generalforsamling i Høng Varmeværk a.m.b.a.

Blev afholdt mandag den 31. august 2020 kl. 19.00 i

Rosenvængets selskabslokaler, Rosenvænget 23

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Generalforsamlingen godkendte Formandens beretning vedr. 2019 inkl. orientering omkring solvarmeanlægget.

Det reviderede årsregnskab (2019) blev af værkets revisor gennemgået for generalforsamlingen og blev godkendt af denne.

Budget for indeværende regnskabsår (2020) blev fremlagt til orientering.

investeringsplan for 2020 indeholdende driftsmæssige investeringer på i alt DKK 225.000 blev godkendt af generalforsamlingen.

Peter With Jensen og Hasse Lundquist blev genvalgt til bestyrelsen

for en periode frem til ordinær generalforsamling 2022

Jens Wittrock og Klaus Øberg blev genvalgt som suppleanter

for en periode frem til ordinær generalforsamling 2021

Benny Lundgaard, PWC,blev genvalgt som selskabets revisor.

----------------------------------------------------------------------------------------------

RING 58 85 24 32 HVIS DU BEMÆRKER TEGN PÅ BRUD PÅ FJERNVARMEN!

​​​

​BRUD PÅ FJERNVARMEN

Bruddet kan være i fjernvarmerørene i gaderne, i en stikledning på privat grund eller i en installation inde i en bygning.

Tegn på brud udendørs kan være damp fra jordoverflader eller vejriste, områder på veje, fortove og stier, som tørrer markant hurtigere end omgivelserne efter regn, områder på veje fortove og stier, som tør hurtigere end omgivelserne efter frost og sne.

Der kan også i nogle tilfælde observeres udstrømmende vand med en grønlig farve på jordoverflade eller belægning. Fjernvarmevandet er tilsat en lysegrøn sporfarve.

Tegn på brud inde i bygninger kan være våde og/eller fugtige områder på gulve, unormal høj luftfugtighed, unormalt varme områder på gulve, eller unormal støj/susen fra varmeinstallationen.

​----------------------------------------------------------------------------------------------

Bæredygtig biomasse


Høng Varmeværk producerer fjernvarme ved forbrænding af biomasse i form af træ/skovflis fra sjællandske skove og halm fra landbrug i nærområdet. Endvidere produceres 20 - 25% af fjernvarmen på solvarme.

Det er internationalt anerkendt at anvendelse af biomasse til energiproduktion er vedvarende energi, og at biomassen kan betragtes som CO2 neutralt brændsel.

Den træflis som anvendes af Høng Varmeværk produceres typisk i forbindelse med skovvedligeholdelse/udtynding,  som et biprodukt til det nyttetræ,  som er skovbrugets egentlige hovedprodukt. 

Der dyrkes og fældes således ikke træer alene med det formål at brænde det af. Det kan simpelthen ikke betale sig.


Når træet vokser i skoven optages CO2 fra luften og bindes i træet. 

Når træet afbrændes, frigives CO2 til luften og kan optages af ny bevoksning.

Halmen der anvendes produceres på lokale landbrug og er et biprodukt af kornproduktion.

Når kornet vokser på marken optager det CO2 fra luften og binder det i planten. Når halmen så afbrændes frigives CO2 til luften og kan optages af den næste sæsons afgrøder.

I begge tilfælde er der tale en en cyklus, hvor CO2 skiftevis optages fra atmosfæren og bindes, for derefter at frigives, for så igen at blive optaget o.s.v.

Forskellen på halm og flis er cyklus-tiden.
Hvor halms cyklus er 1-årig, kan træflisens cyklus variere langt mere, i princippet fra 1 - 50 år. En typisk cyklustid for flis er nok ca. 5 - 15 år.

For både halm og flis kan den skiftevise binding og frigivelse af CO2 betragtes som en balance, hvor ​slutsummen er nul.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

prisudvikling kurve2

HJERTESTARTER PÅ VARMEVÆRKET
22-10-2020
På Høng Varmeværk er der en hjertestarter tilgængelig døgnet rundt
» Læs mere....
GRØN STRØM ER EN ILLUSION!
19-10-2020
Kun 7% af elektriciteten i en gennemsnitlig dansk stikkontakt er grøn. Resten kommer hovedsageligt fra kul og atomkraft
» Læs mere....
INGEN TILSKUD TIL VARMEPUMPER I HØNG
09-10-2020
Det er ikke muligt for ejere af gamle oliefyr i Høng by, at få del i de nye statstilskud til udskiftning af oliefyret til en varmepumpe. Men Høng Varmeværk er klar med et godt tilbud.
» Læs mere....
STIGNINGER I RUMVARMEAFGIFT FÅR INGEN BETYDNING I HØNG
09-10-2020
de bebudede forhøjelser af den såkaldte rumvarmeafgift rammer ikke CO2 neutrale Høng Varmeværk
» Læs mere....
KRAV OM TRYKPRØVNING EFTER SKADER
01-10-2020
Varmeværket kræver at direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg trykprøves efter reparation af f.eks. brud på gulvvarme eller lignende.
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net