FORSYNINGEN ER NORMAL

Der er ingen registrerede driftsforstyrrelser.


​​Høng varmeværk A.M.B.A.

Banemarken 8, 4270 Høng

Telefon: 58 85 24 32

e-mail: mail@h-varme.net

Varmeværkets kontor

Hverdage   08.30 - 11.30

Onsdag lukket for personlig henvendelse.

Kontoret er ferielukket i perioden:

Mandag den 27. juli til

Fredag den 14. august 2020

​​

​​​​​​​​

​​Hjertestarter på Høng Varmeværk


Hjertestarteren er umiddelbart tilgængelig hele døgnet.

  

 

Høng Varmeværk er registreret

Energivejleder.

Ordinær generalforsamling i Høng Varmeværk a.m.b.a.

Afholdes mandag den 31. august 2020 kl. 19.00 i

Rosenvængets selskabslokaler, Rosenvænget 23

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.​Valg af dirigent.

2.​Beretning af det forløbne år

3.​Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

4.​Budget for indeværende regnskabsår fremlægges.

5.​Forslag fra bestyrelsen, herunder investeringsplan for kommende år fremlægges til godkendelse.

6.​Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

7.​Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Peter With Jensen – modtager genvalg

                   Hasse Lundquist – modtager genvalg

8.​Valg af 2 suppleanter

På valg er: Jens Wittrock – modtager genvalg

                   Klaus Øberg – modtager genvalg

9.​Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Benny Lundgaard, PWC,

10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen jfr. vedtægterne.

Selskabets årsrapport inkl. beretning og revideret regnskab samt endelig dagsorden med evt. indkomne forslag, kan downloades fra varmeværkets hjemmeside, www.fjernvarmevaerk.dk, fra 23/8, eller kan afhentes på varmeværkets kontor i åbningstiden mandag, tirsdag, torsdag og fredag 08.30 – 11.30.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber med 1 hovedmåler, udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre, denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftageren.

Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive én stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

Stemmesedler udleveres ved indgangen.

Høng Varmeværk

Bestyrelsen

Generalforsamlingen vil blive gennemført under iagttagelse af foranstaltninger til hindring af spredning af coronavirus.

Der vil være opstillet håndsprit ved indgangen, og afstandskravet på 1 meter skal overholdes. lokalet indrettes med stole opstillet i rækker således at deltagerne alle sidder med front mod talerstolen.

Personer med symptomer på coronavirus, covid-19, må ikke deltage i generalforsamlingen, og det henstilles til at hver husstand kun stiller med 1 deltager.

Det henstilles til at generalforsamlingens deltagere holder god afstand til hinanden og udviser fornøden tålmodighed sår dette også kan overholdes ved ind- og udgang.

Såfremt myndighederne indfører stramninger med hensyn til forsamlinger

kan dette medfører at generalforsamlingen må udsættes på ny.

----------------------------------------------------------------------------------------------

RING 58 85 24 32 HVIS DU BEMÆRKER TEGN PÅ BRUD PÅ FJERNVARMEN!

​​​

​BRUD PÅ FJERNVARMEN

Bruddet kan være i fjernvarmerørene i gaderne, i en stikledning på privat grund eller i en installation inde i en bygning.

Tegn på brud udendørs kan være damp fra jordoverflader eller vejriste, områder på veje, fortove og stier, som tørrer markant hurtigere end omgivelserne efter regn, områder på veje fortove og stier, som tør hurtigere end omgivelserne efter frost og sne.

Der kan også i nogle tilfælde observeres udstrømmende vand med en grønlig farve på jordoverflade eller belægning. Fjernvarmevandet er tilsat en lysegrøn sporfarve.

Tegn på brud inde i bygninger kan være våde og/eller fugtige områder på gulve, unormal høj luftfugtighed, unormalt varme områder på gulve, eller unormal støj/susen fra varmeinstallationen.

​----------------------------------------------------------------------------------------------

Bæredygtig biomasse


Høng Varmeværk producerer fjernvarme ved forbrænding af biomasse i form af træ/skovflis fra sjællandske skove og halm fra landbrug i nærområdet. Endvidere produceres 20 - 25% af fjernvarmen på solvarme.

Det er internationalt anerkendt at anvendelse af biomasse til energiproduktion er vedvarende energi, og at biomassen kan betragtes som CO2 neutralt brændsel.

Den træflis som anvendes af Høng Varmeværk produceres typisk i forbindelse med skovvedligeholdelse/udtynding,  som et biprodukt til det nyttetræ,  som er skovbrugets egentlige hovedprodukt. 

Der dyrkes og fældes således ikke træer alene med det formål at brænde det af. Det kan simpelthen ikke betale sig.


Når træet vokser i skoven optages CO2 fra luften og bindes i træet. 

Når træet afbrændes, frigives CO2 til luften og kan optages af ny bevoksning.

Halmen der anvendes produceres på lokale landbrug og er et biprodukt af kornproduktion.

Når kornet vokser på marken optager det CO2 fra luften og binder det i planten. Når halmen så afbrændes frigives CO2 til luften og kan optages af den næste sæsons afgrøder.

I begge tilfælde er der tale en en cyklus, hvor CO2 skiftevis optages fra atmosfæren og bindes, for derefter at frigives, for så igen at blive optaget o.s.v.

Forskellen på halm og flis er cyklus-tiden.
Hvor halms cyklus er 1-årig, kan træflisens cyklus variere langt mere, i princippet fra 1 - 50 år. En typisk cyklustid for flis er nok ca. 5 - 15 år.

For både halm og flis kan den skiftevise binding og frigivelse af CO2 betragtes som en balance, hvor ​slutsummen er nul.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

prisudvikling kurve2

BÆREDYGTIG HALM OG FLIS I HØNG
10-06-2020
Bæredygtig biomasse bliver til bæredygtig fjernvarme i Høng
» Læs mere....
DER ER EN HJERTESTARTER PÅ VARMEVÆRKET
09-06-2020
På Høng Varmeværk er der en hjertestarter tilgængelig døgnet rundt
» Læs mere....
KRAV OM TRYKPRØVNING EFTER SKADER
01-05-2020
Varmeværket kræver at direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg trykprøves efter reparation af f.eks. brud på gulvvarme eller lignende.
» Læs mere....
VARMEVÆRKETS DRONER ER IKKE VINDUESKIGGERE
17-03-2020
De professionelle droner, som anvendes i forbindelse med eftersøgning af brud på fjernvarmeledninger kan ikke kigge ind af folks vinduer
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net