Høng Varmeværk

Få mest mulig ud af din fjernvarme

Ingen tilskud til varmepumper i Høng

Ingen tilskud til varmepumper i  Høng. ​ I bestræbelserne på at få...

Krav om trykprøver efter skader

Krav om trykprøver efter skader. ​Varmeværket må ind i mellem kons...

Høng Varmeværk sætter varmeprisen ned

med virkning fra 1. januar 2022 sættes den variable varmepris ned fra 500 kr. pr. MWh ekskl. moms til 450 kr. pr. MWh ekskl. moms.

Dette giver en forbrugerpris på 562,50 kr. pr. MWh inkl. moms.

Prisnedsættelsen skyldes at varmeværket er kommet ud af foregående regnskabsår med overskud.

Det må forventes at priserne reguleres tilbage til det højere "normale" niveau ved årsskiftet til 2023.

.....................................................................................................................................................................................

Ordinær generalforsamling blev afholdt onsdag den 20. april 2022 kl. 19.00

Se den reviderede årsrapport for 2021 her

  1. Søren Ole Sørensen blev valgt som dirigent
  2. Bestyrelsesformand Palle Krogh aflagde mundtlig beretning af det forløbne år.
  3. Det reviderede årsregnskab blev fremlagt, og godkendt af generalforsamlingen.
  4. Budget for 2022 blev fremlagt til orientering for generalforsamlingen.
  5. Investeringsplan for 2022 med investeringer for i alt 3.7 mio. kr. blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen
  6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. Der er ikke indkommet nogen forslag, hvorfor punktet udgik
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Hasse Lundquist og Peter With Jensen blev genvalgt for en periode på 2 år.

  1. Valg af 2 suppleanter: 

Jens Wittrock og Klaus Øberg blev genvalgt for en periode på 1 år. 

  1. Valg af revisor:  PWC blev genvalgt som selskabets revisor

   10. Eventuelt

         I 2022 er det 60 år siden Høng Varmeværk blev stiftet. Dette vil blive markeret med et åbent-hus arrangement senere på året.

Høng Varmeværk

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

VARMEVÆRKET MISTER FJERNVARMEVAND

Hjælp os med at finde bruddet!

BEMÆRKER DU TEGN PÅ BRUD PÅ FJERNVARMENETTET SÅ KONTAKT VARMEVÆRKET PÅ TELEFON 58852432

Brud kan være enten på de nedgravede fjernvarmerør i gader, fortove og græsarealer rundt om i byen eller inde i en bygning.

Tegn på brud på det nedgravede fjernvarmenet kan være damp fra overflader eller brønde,  tørre pletter hvor de umiddelbare omgivelser ellers er våde af regn, eller udstrømmende grønligt fjernvarmevand.

Tegn på brud inde i en bygning kan være unormal høj luftfugtighed/damp, unormal støj fra varmeanlægget eller udstrømmende grønligt fjernvarmevand.

Fjernvarmevandet er tilsat en sporingsfarve der giver vandet et lysegrønt flouriserende skær.

 

 

 

ÆNDRING AF VÆRKETS LEVERINGS-BESTEMMELSER.

Høng Varmeværks Almindelige Leveringsbestemmelser ændres pr. 15. februar 2022, som følge af EU-regler der forpligter forsyningsselskaber til at oplyse om energiforbrug  til slutkunder.

Det betyder, at der er behov for at kunne kommunikere med forbrugere på lettest og billigst mulige måde.

Ændringen betyder, at forbrugere nu skal oplyse en gyldig mailadresse og et mobilnummer til værket til brug for kommunikation mellem værket og forbrugeren, og at værket kan kræve forbrugere tilmeldt en digital postkasse.

Registrering af mailadresse og mobilnummer og tilmelding til E-boks kan ske via E-Forsyning, som kan tilgås via app eller ved at logge ind på E-Forsyning via linket her, eller via "Min Side på værkets hjemmeside.

Forbrugernummer og Pinkode til log-in kan normalt findes på breve og opkrævninger fra varmeværket

Baggrund:

jf. BEK nr. 2251 af 29/12/2020 - Bekendtgørelse om energivirksomheders og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. skal varmeværket udsende information om at kunne tilgå forbrugsoplysninger 7 gange årligt i fyringssæsonen.

Da det er forbrugerne, der i den sidste ende kommer til at betale for opfyldelse af oplysningsforpligtigelsen,  har varmeværket vurderet, at den billigste og enkleste måde for forbrugerne, er at varmeværket kan benytte sig af mail, sms og evt. digital postkasse.

De nye almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering kan ses her på hjemmesiden under menupunktet "Profil" og underpunktet "Vedtægter og Bestemmelser".   Der er tilføjet et nyt afsnit 1.5 med bestemmelser om digital kommunikation.

Der vil blive fremsendt brev til alle forbrugere med information om ændringen.

 

Bæredygtig biomasse

Høng Varmeværk producerer fjernvarme ved forbrænding af biomasse i form af træ/skovflis fra sjællandske skove, og halm fra landbrug i nærområdet. Endvidere produceres 20 - 25% af fjernvarmen på solvarme.

Læs mere

Fjernvarmepriserne påvirkes kun i begrænset omfang af prisstigninger på elektricitet og naturgas

Fjernvarmeforbrugerne i Høng behøver ikke umiddelbart at frygte for store ekstraregninger på fjernvarme som følger af el- og naturgasprisernes himmelflugt.

På den korte bane forventes ikke akutte prisstigninger på fjernvarmen som følger af de hidtidige prisstigninger.

Høng Varmeværk anvender slet ikke naturgas, og selv om der anvendes en del elektricitet til proces i forbindelse med produktionen af fjernvarme, udgør elforbruget kun en marginal del af de samlede produktionsomkostninger, hvilket begrænser effekten af elprisernes stigning på fjernvarmeprisen.

Såfremt elpriserne fortsætter himmelflugten vil det uundgåeligt på et tidspunkt afspejles i fjernvarmepriserne, da alle omkostningerne i den sidste ende betales via disse. Men lige nu kan fjernvarmekunderne glæde sig over at de ikke har naturgasfyr, elvarme eller varmepumpe, som rammes langt hårdere af de stigende priser.

Forbrugsoplysninger

7 gange årligt sender Høng Varmeværk mails og sms´er ud med oplysning om forbruget for 2022, som varmeværket iflg. nye EU-regler er forpligtet til at fremsende i fyringssæsonen.

Beskeden er afsendt fra: no_reply@forsyningsservice.dk

 

ÅRSOPGØRELSER PÅ VEJ.

ET KOLDT 2021 BETØD HØJT VARMEFORBRUG. 

2021 både startede og sluttede med koldt vintervejr. Faktisk var året 2021 det koldeste i mange år.

Dette har medført, at fjernvarmeforbruget i 2021 også har været væsentligt højere end de foregående år - for en gennemsnitlig fjernvarmeforbruger i størrelsesorden 10 - 12%.

Derfor vil de fleste forbrugere blive opkrævet betaling for det ekstra varmeforbrug i forbindelse med årsopgørelsen.

En større varmeregning i forbindelse med årsopgørelsen skyldes alene et større varmeforbrug idet der ikke er sket prisstigninger på fjernvarmen.

Fjernvarme den grønne løsning

​Med fjernvarme fra Høng Varmeværk er du sikret en nem, stabil og konkurrencedygtig varmeforsyning,  med størst muligt hensyn til klimaet.

Kontakt os på telefon 58852432

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

Læs mere

Tilmeld dig BS

Slip for at huske på, hvornår du skal betale din varmeregning. Undgå renter og gebyrer ved for sen betaling.

Læs mere

SMS Service

Modtag vigtige beskeder Hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i dit område.

Læs mere

Download App

Klik på nedenstående link for at hente App'en, og følg dit varmeforbrug, uanset hvor du er.

Læs mere