Varmeværket mister fortsat vand

Ring 5885 2432 hvis du ser tegn på brud på fjernvarmenettet.

Der kan forekomme afbrydelser af fjernvarmeforsyningen i forbindelse med eftersøgning af brud.


Høng Varmeværk er midlertidigt

overgået til nødberedskab pga. coronakrisen

​​Høng varmeværk A.M.B.A.

Banemarken 8, 4270 Høng

Telefon: 58 85 24 32

e-mail: mail@h-varme.net

Varmeværkets kontor

Mandag - fredag 08.30 - 11.30

(hverdage)

Kontoret er lukket for personlige henvendelser ind til videre.

Telefoniske henvendelser vil blive søgt besvaret indenfor normal kontortid.

​​​​​​​​

​​Hjertestarter på Høng Varmeværk


Hjertestarteren er umiddelbart tilgængelig hele døgnet.

  

 

Høng Varmeværk er registreret

Energivejleder.

 

25. marts 2020

VANDTABET ER FORTSAT MEGET HØJT - CA. 16.000 LITER I DØGNET

VARMEVÆRKET BEDER ALLE BORGERE OM AT VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ TEGN PÅ BRUD PÅ FJERNVARMENETTET.

  RING 58 85 24 32 HVIS DU BEMÆRKER TEGN PÅ BRUD

DER KAN I PERIODEN MANDAG 23. MARTS - FREDAG 27. MARTS

FOREKOMME AFBRYDELSER AF FJERNVARME-FORSYNINGEN TIL DELOMRÅDER AF OP TIL 5 TIMERS VARIGHED I FORBINDELSE MED EFTERSØGNING AF BRUD.

HUSEJERE BEDES OM AT VÆRE SÆRLIGT OPMÆRKSOMME PÅ DERES EJENDOM:

  • AREALER, DER TØRRER USÆDVANLIGT HURTIGT OP EFTER REGNVEJR.
  • SÆTNINGER/HULLER,  SOM PLUDSELIGT ER OPSTÅET I DEN SENESTE TID.
  • DAMP SOM STIGER OP FRA JORDOVERFLADEN
  • GRØNT VAND SOM TRÆNGER OP AF JORDEN
  • USÆDVANLIG STØJ ELLER SUSEN FRA VARMEANLÆGGET
  • UNORMALT HØJ LUFTFUGTIGHED INDE I HUSET

​               EFTERSØGNINGEN FORTSÆTTER¨

Eftersøgningen af brud vil fortsætte i løbet af ugen:

  • Der vil blive foretaget opgravninger på steder, hvor der er konstateret indikationer på brud.
  • Der vil blive foretaget midlertidige afbrydelser af fjernvarme-forsyningen i delområder  for at søge at indkredse bruddet. Afbrydelserne vil have en varighed af op til 5 timer.
  • Afbrydelser søges holdt på et minimum.

Der er i den seneste tid foretaget en række droneflyvninger for at foretage termografiske undersøgelser af ledningsnettet.

​Søndag 15. marts blev der lokaliseret et brud på en stikledning på Ingesvej. Bruddet er nu midlertidigt repareret.

​​

Værket vil holde vandtabet under nøje observation den kommende tid, og vurdere hvordan den fortsatte eftersøgning skal udføres

Vi har fortsat brug for hjælp til at lokalisere brud.

Hvis du bemærker tegn på brud på fjernvarmenettet så kontakt varmeværket på telefon 58 85 24 32​.

​​

​BRUD PÅ FJERNVARMEN

Bruddet kan være i fjernvarmerørene i gaderne, i en stikledning på privat grund eller i en installation inde i en bygning.

Tegn på brud udendørs kan være damp fra jordoverflader eller vejriste, områder på veje, fortove og stier, som tørrer markant hurtigere end omgivelserne efter regn, områder på veje fortove og stier, som tør hurtigere end omgivelserne efter frost og sne.

Der kan også i nogle tilfælde observeres udstrømmende vand med en grønlig farve på jordoverflade eller belægning. Fjernvarmevandet er tilsat en lysegrøn sporfarve.

Tegn på brud inde i bygninger kan være våde og/eller fugtige områder på gulve, unormal høj luftfugtighed, unormalt varme områder på gulve, eller unormal støj/susen fra varmeinstallationen.

​----------------------------------------------------------------------------------------------

Fra torsdag d. 12. marts overgår Høng Varmeværk midlertidigt til nødberedskab.

Dette betyder bl.a. at værket indtil videre kun vil udføre kundebesøg som er absolut nødvendige for at opretholde fjernvarmeforsyningen, og hvor værket vurderer at problemet kan ligge indenfor værkets ansvarsområde.

Varmeværkets kontor vil være lukket for personlige henvendelser foreløbigt resten af måneden.

telefoniske henvendelser vil fortsat blive søgt besvaret i muligt omfang indenfor normal kontortid 08.30-11.30.

​----------------------------------------------------------------------------------------

Søndag 15. marts 2020

Yderligere  droneflyvninger kan forventes 15. - 20. marts

Høng Varmeværk har i den seneste tid gennemført en række droneflyvninger over Høng By.

På grund af  vejrforholdene har det desværre ikke muligt at gennemføre alle flyvninger, og vi forventer derfor, at der vil blive gennemført yderligere flyvninger i aften/nattetimer i perioden 15 - 20 marts.

Droneflyvningerne har til formål at udføre termografisk undersøgelse af fjernvarmeledningsnettet i Høng By for registrere tilstanden og lokalisere brud. 

Droneflyvningerne udføres for Høng Varmeværk af BL Termografi, med anvendelse af professionelle uddannede droneoperatører.

​----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bæredygtig biomasse

Høng Varmeværk producerer fjernvarme ved forbrænding af biomasse i form af træ/skovflis fra sjællandske skove og halm fra landbrug i nærområdet. Endvidere produceres 20 - 25% af fjernvarmen på solvarme.

Det er internationalt anerkendt at anvendelse af biomasse til energiproduktion er vedvarende energi, og at biomassen kan betragtes som CO2 neutralt brændsel.

Den træflis som anvendes af Høng Varmeværk produceres typisk i forbindelse med skovvedligeholdelse/udtynding,  som et biprodukt til det nyttetræ,  som er skovbrugets egentlige hovedprodukt. 

Der dyrkes og fældes således ikke træer alene med det formål at brænde det af. Det kan simpelthen ikke betale sig.


Når træet vokser i skoven optages CO2 fra luften og bindes i træet. 

Når træet afbrændes, frigives CO2 til luften og kan optages af ny bevoksning.

Halmen der anvendes produceres på lokale landbrug og er et biprodukt af kornproduktion.

Når kornet vokser på marken optager det CO2 fra luften og binder det i planten. Når halmen så afbrændes frigives CO2 til luften og kan optages af den næste sæsons afgrøder.

I begge tilfælde er der tale en en cyklus, hvor CO2 skiftevis optages fra atmosfæren og bindes, for derefter at frigives, for så igen at blive optaget o.s.v.

Forskellen på halm og flis er cyklus-tiden.
Hvor halms cyklus er 1-årig, kan træflisens cyklus variere langt mere, i princippet fra 1 - 50 år. En typisk cyklustid for flis er nok ca. 5 - 15 år.

For både halm og flis kan den skiftevise binding og frigivelse af CO2 betragtes som en balance, hvor ​slutsummen er nul.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

prisudvikling kurve2

Ordinær generalforsamling afholdt 30. april 2019​

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, at der ikke var indkommet nogle forslag, og at den udsendte dagsorden var gældende.

Generalforsamlingen fik forelagt og godkendte den reviderede årsrapport for 2018.

Generalforsamlingen fik forelagt budget for 2019, som blev taget til efterretning.

Generalforsamlingen godkendte Investeringer i ledningsnet for DKK 1 mio., investeringer i div. materiel og udstyr for i alt 305.00 samt investeringen i det snart færdigbyggede solvarmeanlæg på ca. DKK 36 mio.

Generalforsamlingen blev orienteret om projektforløb, status samt økonomi vedr. solvarmeanlægget, som med succes netop havde produceret den første solvarme tidligere på dagen.

Palle Krogh og Søren Larsen blev begge genvalgt til bestyrelsen for Høng Varmeværk for en ny periode på 2 år.

Jens Wittrock og Klaus Øberg blev begge genvalgt som suppleanter for en periode på 1 år.

Under punktet eventuelt blev der efterlyst en lettere adgang til E-forsyning på hjemmesiden, hvilket værket lovede at følge op på.

dirigenten afsluttede generalforsamlingen og Formanden takkede for god ro og orden.

GENERALFORSAMLING UDSAT PÅ GRUND AF CORONAVIRUS
23-03-2020
Høng Varmeværks ordinære generalforsamling, er udsat ind til videre på grund af de tiltag, som regeringen har indført for at begrænse udbredelsen af smitte med Coronavirus, Covid-19
» Læs mere....
VARMEVÆRKETS DRONER ER IKKE VINDUESKIGGERE
17-03-2020
De professionelle droner, som anvendes i forbindelse med eftersøgning af brud på fjernvarmeledninger kan ikke kigge ind af folks vinduer
» Læs mere....
VARMEVÆRKET GÅR I NØDBEREDSKAB
12-03-2020
Fra torsdag d. 12. marts overgår Høng Varmeværk midlertidigt til nødberedskab. Ind til videre, vil kun de opgaver der er absolut nødvendige for at opretholde fjernvarmeforsyningen blive udført.
» Læs mere....
BRAND PÅ VARMEVÆRKET
12-03-2020
Tirsdag d. 10. marts opstod der brand i værkets halmopriveranlæg.
» Læs mere....
BÆREDYGTIG HALM OG FLIS I HØNG
12-03-2020
Bæredygtig biomasse bliver til bæredygtig fjernvarme i Høng
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net